PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluş Amacı ve Görevleri

Personel Dairesi Başkanlığının görevleri 4848 sayılı kanunun 23. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının eğitim plânlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,

d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Söz konusu görevler Personel Dairesi Başkanlığı şubeleri aracılığı ile yerine getirilmektedir.