PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ VE KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü unvanlı kadrolara, görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla TODAİE tarafından gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı sınavı sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 11/02/2016 – 13/02/2016 tarihleri arasında saat 09:00’da Milli Kütüphane Başkanlığı, Yunus Emre Salonu, 7. Cadde Sonu Bahçelievler/Ankara adresinde sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınava katılacak ilgili personel, anılan Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince de, görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve kütüphane müdürü görevlerine atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasıbelirlenir.

 

Bu duyuru ilgilisine tebliğ niteliğinde olacaktır.

SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLARIN TARİHLER İTİBARİYLE LİSTESİ AŞAĞIDA YER ALMIŞTIR.

11/02/2016 – PERŞEMBE GÜNÜ SINAVA KATILACAKLAR

12/02/2016 – CUMA GÜNÜ SINAVA KATILACAKLAR

13/02/2016 – CUMARTESİ GÜNÜ SINAVA KATILACAKLAR