PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sanatçılar Şube Müdürlüğü

-657/2595 sayılı Kanunun ek geçici 16. maddesi kapsamında Sözleşmeli çalıştırılan Personelin her türlü özlük işleri bu şube tarafından yapılır.

Her Mali yıl başında;

- Aralık ayı sonunda Orkestra, Koro ve Topluluk Müdürlüklerinde görev yapan sözleşmeli personelin önümüzdeki yıl için geçerli olacak ücretine esas puanının tespit edilmesi istenilir.

-Mali yıl başında birimlerin dolu-boş kadroları ile birlikte puanlarının belirtildiği tasdikli isimsel listeler birimlere gönderilir. O yıl için Bakan onayı ile sözleşme imzalama yetkisi verilen personel ile sözleşmeler imzalatılır ve birer nüshası dosyalarında muhafaza edilir.

Ayrıca;

- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yaptığı sınav sonunda Stajyer sanatçı atamaları boş pozisyonlara yapılacak yetişmiş sanatçıların açıktan atamalar; birimler arası naklen atamalar ve unvan değişiklikleri onayları, Maliye Bakanlığından vize işlemleri.

-Sözleşmeli personelin Emekli müktesep derecelerinde yapılan Derece ve kademe terfileri.

-SSK ve Bağ-Kur, askerlik hizmet değerlendirmeleri.

-Ücretsiz izin onayları ve bu konuda ilgili birimler ile yapılan yazışmalar.

-İstifa, görevden çekilme gibi işlemler, emeklilik onayları, Emekli Sandığı ile yapılan yazışmalar.

-Her sözleşmeli personel için açılmış bulunan sicil dosyalarının tutulması ve muhafaza işlemleri. özlük bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi,

-Hususi ve hizmet pasaportu talepleri ile ilgili yazışmalar, her yıl başında alınan pasaport talep formunu imzalama yetkisi onayı, Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar.

-Bakanlığımızca yeni kurulması uygun görülen sanat kurumları ile ilgili olarak Başbakanlık birimlerinden görüş alınması, Bakanlar Kuruluna sevk işlemleri, sözleşmeli personel kadrolarının Maliye Bakanlığından tahsis edilmesi işlemleri.

-Başkanlığımıza intikal eden, Sanatçılar tarafından açılan davalar ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliği ile yapılan yazışmalar.

-Teftiş Kurulu Başkanlığınca sanatçılar hakkında yapılan soruşturma, inceleme sonucunda sanatçılara verilen cezalarla ilgili yazılar ve cezanın ilgililere tebliğinden sonra sicil dosyasına kayıt edilme işlemleri yapılır.