PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları ile İlgili Duyuru

            Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin memur, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce (TODAİE) 14/11/2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılan görevde yükselme yazılı sınavı soru ve cevapları unvanlar itibariyle Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanmış ve adaylardan sorular ve cevap anahtarlarına karşı süresi içinde dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunanların itiraz dilekçeleri sınavı gerçekleştiren Kuruma (TODAİE) gönderilmiştir. Anılan Kurumdan alınan (Bakanlık kayıtlarına 01/12/2015 tarihinde giren) 27/11/2015 tarihli ve 910 sayılı yazıda, Kurumca yapılan inceleme sonucu itirazların yerinde olmadığının belirlendiği (kütüphane müdürü (B) kitapçığındaki 7 numaralı sorunun cevabının cevap anahtarında sehven (B) olarak yer aldığı, ancak değerlendirmenin doğru cevap olan (D) seçeneği dikkate alınarak yapıldığı) belirtilerek yazı ekinde unvanlar itibariyle yazılı sınav sonuçları gönderilmiştir.

  03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sınav sonuçlarının açıklanması” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; Sınav kurulunun sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edeceği hüküm altına alınmış, “Sınav sonuçlarına itiraz” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da; Sınavlara katılanların, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilecekleri, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazların sınav kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanacağı ve sonucun Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirileceği, hükmüne yer verilmiştir.

            Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden alınan yazılı sınav sonuçları unvanlar itibariyle aşağıda yer almıştır.

            Adaylar yazılı sınav sonucuna, 10/12/2015 tarihi mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına hitaplı dilekçe ile, gerekçelerine de yer vererek, itiraz edebileceklerdir.

Söz konusu dilekçeler, aslı gönderilmesi kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığının (0312 311 14 56, 0312 311 81 45) nolu telefonlarına (en geç 10/12/2015 tarihi mesai bitiminde olacak şekilde) faks yoluyla gönderilecektir.

İtirazlar sınav kurulu tarafından incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Anılan Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.” denilmektedir.

Buna göre;

a) Şube Müdürü:        Duyuruda Belirtilen Kadro Sayısı: 18

                                   İlan Edilen Kadro Sayısının Beş Katı: (18 x 5 =) 90

                                   Sözlü Sınava Katılabilecek Aday Sayısı: 102 (90’ıncı sırada bulunan adayın puanının 66 olması sonucu, anılan Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 90’ıncı adayla aynı puana sahip olan diğer adayların da sınava alınmalarının gerekmesi nedeniyle, yazılı sınav puanı 66 olan diğer adayların da sözlü sınava alınmasından dolayı sözlü sınava katılabilecek aday sayısı 102 olarak belirlenmiştir.)

b) Kütüphane Müdürü: Duyuruda Belirtilen Kadro Sayısı: 76

                                      İlan Edilen Kadro Sayısının Beş Katı: (76 x 5 =) 380

                                      Sözlü Sınava Katılabilecek Aday Sayısı: 148 (Yazılı sınavda başarılı olmak için gereken en az 60 puanı alan aday sayısı.)

Şube müdürü ve kütüphane müdürü yazılı sınavına katılıp en az altmış puan alarak başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayın, son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamının, katılacağı sözlü sınavın; tarihi, yeri ve diğer hususlar Bakanlığımız kurumsal internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinin “Haberler/Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır.

Sözlü sınava katılacak ilgili personel, anılan Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince de, görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve kütüphane müdürü görevlerine atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; memur kadrosuna atanacaklar için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olacaktır.

MEMUR      

ŞUBE MÜDÜRÜ    

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ