PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme Sınavı Komisyon Kararı ile İlgili Duyuru

03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin memur, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Ankara’da görevde yükselme sınavı yaptırılması Bakanlık Makamının 26/06/2015 tarihli ve 125461 sayılı Onayı ile uygun görülmüş ve konu 03/07/2015 tarihli ve 129712 sayılı yazı ile Bakanlığımız personeline duyurulmuştur.

Buna ilişkin olarak, Kurumumuz http://intranet sitesinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı bağlantı üzerinden, personelce yapılan başvurular 03/07/2015 tarihinde başlamış ve 24/07/2015 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.

Belirtilen bağlantı üzerinden başvurusunu yapan personelce çıktısı alınarak imzalanan ve birimler tarafından Personel Dairesi Başkanlığına gönderilen “Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Form”larının adı geçen Başkanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca, belirtilen kadrolar için, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde aranan şartlar dikkate alınarak, anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince incelenmesi sonucu, unvanlar itibariyle aranan şartları başvuru tarihinin son günü (24/07/2015) itibariyle taşımaları nedeniyle başvuruları kabul edilenlere ve taşımamaları nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenlere ilişkin listeler Bakanlığımız kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Belirtilen Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre, Bakanlık Makamının 26/06/2015 tarihli ve 125461 sayılı Onayı ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Komisyonu sınavla ilgili hususları görüşmek üzere toplanmış ve aşağıda yer alan kararları oybirliğiyle almıştır.

1-Yazılı sınavın, Personel Dairesi Başkanlığınca ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecek tarihte Ankara’da yapılması,

2-Yazılı sınavın çoktan seçmeli test şeklinde yapılması,

 3-  Her bir kadro unvanı için soru sayısının, yukarıda tarih ve sayısı belirtilen duyuru yazısının “Görevde yükselme yazılı sınavı;” başlıklı bölümünün (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) maddelerinde yer alan konulardan 20, (g) maddesinde yer alan konulardan ise 30 olmak üzere, toplam 50 olması ve her bir sorunun cevabının dört seçenek içinde yer alması, konular itibariyle sorulacak soru sayısının, kadro unvanları itibariyle, ekli listede belirtildiği şekilde uygulanması,

4-  50 sorunun tam puan değerinin 100 olarak belirlenmesi ve her bir sorunun puan değerinin aynı olması,

5-  Cevap kâğıtlarının değerlendirilmesinin (Puan = 100 / Toplam Soru Sayısı x Doğru Cevap Sayısı) formülüne göre yapılması.

 

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK ANILAN YÖNETMELİĞİN 12 NCİ MADDESİNDE YER ALAN KURUMLARLA GÖRÜŞMELER İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SÜRMEKTE OLUP, SINAV YERİ VE TARİHİ KESİNLEŞTİĞİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.

 

Memur (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

9

3

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

2

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

1

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

2

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (1-47. maddeler)

2

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

1

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

 

Toplam

30

Duyurunun "Görevde yükselme yazılı sınavı;" başlıklı bölümünün (a), (b), ( c), (d), ( e) ve (f) maddelerinde yer alan konular

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar

 

- Temel hak ve ödevler

 

- Devletin temel organları

2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

3

3

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

8

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

3

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

 

Toplam

20

 

Genel Toplam

50

 

Kütüphane Müdürü (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4

3

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

1

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

1

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

1

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (1-47. maddeler)

2

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

1

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

12

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Mevzuatı (Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği, Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi)

10

 

Toplam

30

Duyurunun "Görevde yükselme yazılı sınavı;" başlıklı bölümünün (a), (b), ( c), (d), ( e) ve (f) maddelerinde yer alan konular

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar

 

- Temel hak ve ödevler

 

- Devletin temel organları

2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

3

3

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

8

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

3

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

 

Toplam

20

 

Genel Toplam

50

 

 

Şube Müdürü (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

9

3

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

2

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

1

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

2

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (1-47. maddeler)

2

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

1

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

 

Toplam

30

Duyurunun "Görevde yükselme yazılı sınavı;" başlıklı bölümünün (a), (b), ( c), (d), ( e) ve (f) maddelerinde yer alan konular

Sıra No

Konu Başlıkları

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar

 

- Temel hak ve ödevler

 

- Devletin temel organları

2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

3

3

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

8

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

3

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

 

Toplam

20

 

Genel Toplam

50