PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2015/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

1.   Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 31/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl/Ankara adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla, müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 14/07/2015 tarihi veya sonrasına ait olması)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu (teknik unvana yerleşenlerin “sağlığım seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir” ibaresinin de yer aldığı) belirtir dilekçe ile (2014 KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2015/1 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. 2015/1 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların aşağıda getirilmesi gereken belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair bir dilekçe sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde askerliklerinin bitiminin ardından atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları asker olduklarına dair belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

8. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:     İlknur AKTÜRK : 0312 309 08 50/2060

          Mustafa GENÇ    : 0312 309 08 50/2300    

 

     GETİRİLECEK BELGELER

  1. 2014 KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
  2. 2015/1 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
  3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (*)
  4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
  5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)

6.   Sağlık Raporu (Asıl),
(Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),

7.   14/07/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (İnternet Çıktısı da  olabilir),

8.  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*)

9.  6 adet vesikalık fotoğraf,

10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak

      tek yaprakta doldurulacaktır.)

11. Form Dilekçe(İndirmek için tıklayınız).

      Form Dilekçe (Askerde olanlar)(İndirmek için tıklayınız)

      Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız) 

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.