PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mesleki Yeterlilik Sınavı Duyurusu (Mayıs 2015)

Yurt dışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinde yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları, meslekî yeterlilik sınavının sözlü sınav şeklinde yapılacağı, ancak, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince belirlenen Sınav Komisyonu yaptığı toplantı sonucu yazılı/sözlü mesleki yeterlilik sınav konularının;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü,
b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri, protokol,
ç) Genel turizm bilgisi, tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,
d) Genel kültür,

olarak belirlenmesini ve atamaların ekli listede belirtilen kadrolara yapılmasını, oybirliği ile karar altına almıştır.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesininşart olduğu, yabancı dil bilgisi yeterliliği için ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınmasının veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunmasının gerektiği, üçüncü fıkrasında da; birinci fıkrada belirtilen dillerin (İngilizce, Almanca ve Fransızca) resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmayacağı, hükmüne yer verilmiştir.

Yabancı dil bilgisi seviyesinin tespitinde uluslar arası geçerliliği bulunan belgelerin ve bu sınavların hangi puanlarının Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan yetmiş puana eşdeğer olduğu ÖSYM Yönetim Kurulunun Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda 14/01/2015 tarihinde almış olduğu kararda yer almış olup, değerlendirme buna göre yapılacaktır.                                              

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; yabancı dil yeterlilik belgesi ve mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarının üç yıl geçerli olduğu hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alan veya bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, ÖSYM Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen kararında yer verilen sınavlara ilişkin belgeler ile yapılan/yapılacak mesleki yeterlilik sınavı sonucunun geçerlilik süresi üç yıl ile sınırlandırılmıştır.

Sınav Komisyonu, yabancı dil yeterlilik belgesi ve meslekî yeterlilik sınavı sonuçlarının üç yıl süreyle geçerli olması nedeniyle, daha önce mesleki yeterlik sınavında başarılı olan personelin sınava girmesinin zorunlu olmadığı, bu durumda sınava girmeyen söz konusu personelden, yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınav tarihi, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise sözlü sınav tarihinden geriye dönük üç yıl içinde yapılan mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan ancak, yurt dışı teşkilatına atanamayanların, belirtilen tarihte yapılacak sınava katılmamaları halinde, başarılı oldukları mesleki yeterlik sınavında aldıkları puanların sıralama yapılırken dikkate alınmasına, oybirliğiyle karar vermiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Atama esasları" başlıklı 16 ncı maddesinin (ç) bendinde, yurt dışında sürekli görevden yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmalarının zorunlu olduğu, (d) bendinde de yurt dışı göreve en fazla iki kez atanılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yurt dışı kadrolara atanacak personelde aranacak genel şartlar Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c) Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak,

ç) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi meslekî alanında doktor unvanını almış olmak,

d) Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
şeklinde yer almıştır.

            Bakanlığımızca kurum içi yapılan sınavların başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen personelimiz http://kip.kultur.gov.tr/sbs  linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.

            Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 11/05/2015 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 21/05/2015 tarihi mesai saatinden sonra kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Durumları yukarıda belirtilen hususlara uyan; Biriminizde/Müdürlüğünüzde/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personelden söz konusu sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız http://kip.kultur.gov.tr/sbs internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla Yurt Dışı Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak bir çıktısını alarak ve ekleri ile birlikte çalıştığı Birime teslim edecektir. Başvuru formları ve eklerinin en geç 22/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar Biriminizce/Müdürlüğünüzce/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde elden ya da faks ile gönderilmesi gerekmektedir.        

Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınav 26/05/2015 Salı günü saat 10:00’da Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 100. Yıl/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Hizmet Binasında, sözlü sınav ise 27/05/2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Bahçelievler Son Durak-Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı binasının giriş katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sınava katılmak için müracaat edenlerden, Bakanlığımızdaki kayıtları ve başvuru formlarındaki bilgiler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucu, yurt dışı mesleki yeterlik sınavına katılma şartlarına sahip olduğu/olmadığı anlaşılanların başvurularının kabul edildiği/kabul edilmediği Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla duyurulacaktır.
 
ÖNEMLİ: http://kip.kultur.gov.tr/sbs linkinden sisteme, kurum bilgisayarına (e-posta kutunuza, intranet sitesine) giriş yaptığınızda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirisiniz.
NOT: İnternet Explorer eski versiyonu kullanan personelimizin başvurularını Google Chrome aracılığıyla yapması gerekmektedir.
 
Ayrıntılı bilgi için; Mustafa GENÇ (Şube Müdürü) : 0312 309 08 50 / 2300